Договір публічної оферти про надання послуг.

1. Загальні положення.

1.1. Приватне підприємство Еллада, що діє на підставі Статуту , в особі директора Коваля Володимира Миколайовича, надалі Виконавець, публікує цю публічну оферту про надання послуг .
1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://ellada.pro/про-нас/ , є публічною офертою, і в разі вчинення Замовником дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і Замовника. Оплата Замовником послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.
1.3. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
«Замовник» – фізична особа підприємець , або юридична особа , що уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в договорі.
“Оферта” – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг (далі – «договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.
“Акцепт” – повне і беззастережне прийняття Замовником умов оферти.
“Кофігурація” – сукупність програмних засобів , що становить інформаційну систему бухгалтерського обліку.
“Тарифний план” – комерційна пропозиція, в якій вказується перелік можливих послуг і порядок визначення їх ціни.

2. Предмет договору.

2.1. Доступ до Кофігурації інформаційної системи бухгалтерського обліку.
2.2. Послуги Виконавця по поновленню та резервному копіюванню Кофігурації на вимогу Замовника.

3. Обов’язки та права сторін.

3.1. Обов’язки Виконавця.
3.1.1. Встановити та надати Замовнику доступ до Кофігурації.
3.1.2. Надавати Замовнику послуги відповідно до цього договору.
3.1.3. Вести облік наданих Замовнику послуг за допомогою внутрішньої системи обліку
3.1.4. Надавати Замовнику послуг належним чином оформлені Акти виконаних робіт що стосується надання послуг за цим Договором.
3.2. Замовник зобов’язується:
3.2.1. Самостійно вибирати Тарифний план, що надається Виконавцем, своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги на умовах, встановлених цим договором.
3.2.2. Надати Виконавцю наявну у Замовника інформацію, ліцензійні програмні та технічні засоби які необхідні для встановлення Кофігурації, її поновленню та резервному копіюванню.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Відмовити в наданні послуг Замовнику без пояснення причин, повернувши Замовнику сплачені гроші пропорційно кількості ненаданих послуг.
3.3.2. Не надавати Замовнику послуги в разі якщо Замовник не пред’явив Виконавцю
підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ).
3.4. Клієнт має право:
3.4.1. Користуватися послугами Виконавця протягом періоду , сплаченому у відповідності до цього договору.
3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про графік-роботи Виконавця і послуг, що надаються.
3.4.3. Отримувати резервні копії Конфігурації за період дії договору.

4. Порядок і умови надання послуг.

4.1. Послуги надаються віддалено , через мережу інтернет , шляхом надання Замовником віддаленого доступу до технічних засобів на яких встановлюється Кофігурація інформаційної системи бухгалтерського обліку.
4.2. На вимогу Замовника, протягом оплаченого терміну користування Конфігурацією, Виконавець здійснює її поновлення та резервне копіювання.
4.3. Вимогу Замовник здійснює шляхом повідомлення на електронну чи поштову адресу Виконавця.
4.4. Послуги Виконавця не включають в себе відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм і баз даних.
4.5. В послуги Виконавця не входять роботи (послуги) по встановленню програмного продукту “1С:Підприємство”, забезпечення роботи комп’ютерної техніки, встановлення та обслуговування операційної системи, навчання персоналу стосовно роботи програмного забезпечення та інші послуги що не входять у предмет Договору.

5. Оплата і облік послуг.

5.1. Оплата послуг за цим договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до тарифного плану Виконавця на послуги в готівковій або безготівковій формі.
5.2. Тарифний план
5.2.1. Фізична особа підприємець на єдиному податку – 600 грн за рік ;
5.2.2. Фізична особа підприємець на загальній системі – 1200 грн за рік ;
5.2.3. Фізична особа підприємець платник ПДВ – 2400 грн за рік ;
5.2.4. Юридична особа, суб’єкт мікропідприємництва (відповідно до ст.2 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”) не платник ПДВ -.2400 грн за рік;
5.2.5. Юридична особа, суб’єкт мікропідприємництва (відповідно до ст.2 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”) платник ПДВ – 4000 грн за рік;
5.2.6. Юридична особа, мале підприємство (відповідно до ст.2 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”) – 6000 грн за рік;
5.2.7. Юридична особа, середнє підприємство (відповідно до ст.2 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”) – 25000 грн за рік;
5.2.8. Юридична особа, велике підприємство (відповідно до ст.2 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”) – 50000 грн за рік;
5.3. Підставою для оплати – є Рахунок.
5.4. Мінімальна сума оплати становить половину вартості тарифного плану.
5.5. Виконавець не здійснює повернення (перерахунок, залік) грошових коштів за період користування Конфігурацією.

6. Відповідальність сторін.

6.1. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику у випадках неналежного виконання ним умов цього договору, вимог законодавства.
6.2. Замовник повністю приймає на себе відповідальність за стан свого бухгалтерського та податкового обліку і погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріальної шкоди.

7. Термін дії та зміна умов оферти.

7.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою https://ellada.pro/про-нас/ діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.
7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти і / або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції оферти в мережі Інтернет за адресою https://ellada.pro/про-нас/ , якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в мережі Інтернет за адресою https://ellada.pro/про-нас/ .
7.3. З моменту вступу в силу Договору з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
7.4. У разі незгоди Замовника з внесеними змінами і доповненнями, останній має право розірвати Договір, попередивши по це Виконавця за 15 календарних днів до дати розірвання.
7.5. У разі відсутності письмового повідомлення Замовника про розірвання Договору в зв’язку з незгодою з внесеними змінами і доповненнями, вираженого до моменту вступу нової редакції Договору в силу, Договір вважається чинним для Сторін в новій редакції.
7.6. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання Послуг за цим Договором.

8. Термін дії, зміна і розірвання договору.

8.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту розірвання Договору.
8.2. Договір вважається автоматично розірваним після закінчення оплаченого періоду.
8.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, письмово повідомивши Замовника не менше ніж за 5 (п’ять) днів до передбачуваної дати відмови від виконання договору. При цьому датою повідомлення вважається дата передачі повідомлення Виконавцем у поштове відділення зв’язку. Договір вважається розірваним з моменту належним чином оформленої Виконавцем відмови від виконання договору.

9. Додаткові умови.

9.1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.
9.2. Замовник підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Замовника:

  • збирання,
  • систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення,
  • зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону країни “Про захист персональних даних”.

9.3. Виконавець буде здійснювати збір та накопичення персональних даних Клієнта на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом несення їх в базу даних Виконавця.
9.4. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

10. Конфідеційність.

10.1. Уся інформація що стосується виконання цього Договору – є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством.
10.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим чином конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

11. Реквізити Виконавця:

Приватне підприємство “Еллада”
вул. Гната Хоткевича, буд 48 / 1 кв. 9 м Івано-Франківськ
Код ЄДРПОУ 20543091 Розрахунковий рахунок № UA273366770000026008060739950 в IВАНО-ФРАНКIВСЬКА Ф-Я КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 336677